Natuurlijke hulpbronnen

De natuurlijke hulpbronnen op aarde, in het bijzonder fossiele brandstoffen, vormen een basis voor alle menselijke activiteiten, en daarmee ook voor welvaart en welzijn. Om voor toekomstige generaties de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen te garanderen, is een duurzaam voorraadbeheer noodzakelijk.

Milieudruk

Men kan natuurlijke hulpbronnen indelen in niet-vernieuwbare en vernieuwbare grondstofvoorraden, milieuvoorraden (schoon water, schone lucht, ruimte) en biodiversiteit. De winning van grondstofvoorraden veroorzaakt veelal een aantasting van een of meer milieuvoorraden en/of de biodiversiteit. Zo ontstaan bij de winning vaak emissies, naar de lucht door de inzet van fossiele brandstoffen bij de winning, en naar het water en de bodem door onder andere het wegspoelen van verontreinigingen tijdens de winning.

Winningsplaatsen leggen veelal een beslag op de ruimte en tasten het landschap aan, met als gevolg een aantasting van de biodiversiteit. Het transport en de verwerking van grondstoffen dragen eveneens bij aan de emissie van stoffen. Bij de verwerking van stoffen is dit vooral het geval als de grondstof verontreinigingen bevat met milieugevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een te hoog zwavelgehalte.

Beschikbaarheid

Binnen de grondstofvoorraden worden niet-vernieuwbare en vernieuwbare voorraden onderscheiden. Niet-vernieuwbare voorraden (zoals fossiele brandstoffen en ertsen) worden niet of nauwelijks bijgevormd en zullen bij voortdurende winning ooit opraken. De vernieuwbare voorraden (zoals hout en vis) worden door natuurlijke processen aangevuld, en zullen, als de winning en aanwas op elkaar afgestemd zijn, tot in lengte van dagen beschikbaar blijven.

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

Energie besparen


Het klinkt zo logisch, energie besparen is duurzaam. Maar waarom laten dan nog steeds zo veel mensen hun apparaten onnodig op standby staan?

Apparaten gebruiken de minste stroom als ze uit staan. Dat geldt voor alles, van lampen tot computers. En als je je apparaat uitzet, zet dan ook gelijk je stekkerdoos uit. Die rode lampjes vreten namelijk ook stroom. En als je je mobiel hebt opgeladen, haal dan ook je oplader uit het stopcontact. Op deze manier verminder je het sluikverbruik; minder stroom is minder CO2-uitstoot, waardoor de stroomrekening niet onnodig hoog wordt.

Een andere goede manier om energie te besparen, is door te wassen op 30 °C en alleen grote wasjes te draaien, in plaats van een heleboel kleine wasjes. Zo bespaar je water en stroom. Uiteraard is de was drogen aan de waslijn beter dan de wasdroger.

Het IVN werkt aan een duurzame samenleving


Als IVN-afdeling kunnen we een kleine bijdrage leveren aan een duurzame
samenleving in de breedste zin van het woord. Hierbij gesteund door het overkoepelende IVN. De slogan zoals deze op de website van het IVN te lezen is: “Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven”.
Kijken eens op de website van het IVN: https://www.ivn.nl/projecten/  

Diverse thema's zijn uitgewerkt:
- Klimaat en Energie
- Natuur en gezondheid
- Duurzaam voedsel
- Thema Duurzame recreatie
- Water
- Scholen voor Duurzaamheid - Duurzame recreatie

Milieubeleid en milieumaatregelen

De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid vorm kreeg. Dit beleid was vooral gericht op het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging van het oppervlaktewater, lucht- en bodemverontreiniging. Vanaf de jaren 80 verschoof de aandacht van het milieubeleid van maatregelen achteraf naar preventie en beheer.

Afval bestaat niet!


Je kunt er altijd wel wat nuttigs mee doen. Houdt het dus in ieder geval bij je tot je weer in de buurt van een afvalbak bent. Gooi het dan ook in de afvalbak en niet er naast. Als je thuis bent, scheid je afval dan ook. Glas bij glas. Plastic bij plastic. Grijs afval scheiden van GFT en als je daar de ruimte voor hebt, composteer dit GFT afval dan ook. Lever ook lege batterijen en inktcartridges in. Deze kunnen namelijk goed gerecycled worden. Glazen potten kun je trouwens makkelijk zelf hergebruiken als vaas of soms zelfs als drinkglas.

Kom jij nou na al je goede besparingen toch nog om in het papierafval? Dan is een ja/nee of nee/nee stikker misschien wel een goed idee! Zo krijg je minder reclamepost die toch niemand leest en hoef je die vervolgens dus ook niet ongelezen weer bij het oud papier te doen.