Excursie Maasvlakte
21 september 2019

Maasvlakte
Ongeveer 10 jaar geleden is in de Noordzee ten westen van Rotterdam de Tweede Maasvlakte aangelegd. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven rondom de havens. Er liggen nog verschillende onbebouwde terreinen  waar de (trek)vogels zich te goed kunnen doen aan de zaden. En omdat deze Maasvlakte een stuk in zee steekt is dit een goede plek om in de trekperiode naar langstrekkende zeevogels te kijken.            TELLIJST

aalscholver De excursie starten we bij de Vogeltrekpost aan de Prinses Maximaweg. Bij een stevige noordwestenwind worden de vogels naar de kust geblazen en laten ze zich goed zien. Het was echter een zonnige dag met een licht briesje uit het oosten. Toch vlogen er nog verschillende vogels langs zoals zwarte zee-eenden, eiders, roodkeelduikers en aalscholvers. Op het strand zaten veel verschillende meeuwen en een groep grote sterns. De grote sterns vlogen regelmatig naar zee om naar visjes te duiken. Verschillende groepjes graspiepers en 2 roepende oeverpiepers vlogen over de telpost. Hoogtepunten waren de twee kleine jagers. Deze vogels broeden in het noorden van Europa. Ze vangen zelf geen vis, maar stelen dit van meeuwen en sterns. We zagen de kleine jagers langdurig achter meeuwen aanvliegen in de hoop dat deze de gevangen vis loslaat of opbraakt. 
tapuit2  De tweede stop hielden we op een braak liggend terrein bij de brandweerkazerne verder op de Maasvlakte. Een groep van ruim 50 kneuen en verschillende graspiepers vlogen rond. Een stuk of 5 tapuiten zochten het terrein af naar insecten. Torenvalken waren druk aan het jagen. Vanwege graafwerkzaamheden en veel vissers was het verder rustig.
pijlstaart1  De derde stop was bij de Vogelvallei, een 2 jaar geleden aangelegd stukje natuur met water, slikrandjes en eilanden. Een mooi vogelscherm, helaas niet functioneel door de hoogte van de kijkgaten. Verschillende soorten eenden, vooral veel wintertalingen en ook 2 pijlstaarten, zwemmen hier rond.
kuifeend2kuifeend De vierde stop is bij de Slufter, een speciedepot. Hier is het wat drukker met vogels. Een havik en visarend zitten op de grond. Tussen de futen zwemmen ook geoorde futen. De lepelaars en kluten staan te rusten. Ook hier veel eenden: bergeend, tafeleend, kuifeend, krakeend, wintertaling en wilde eend. Op grote afstand foerageren een witgat en groenpootruiter. 
visarend2visarend  De vijfde stop is aan de overzijde van de weg bij de Westplaat. De Westplaat bestaat uit kwelder en de bij eb droogvallende zand- en slikplaten. Er staan duizenden steltlopers, maar de afstand en het tegenlicht maken het moeilijk ze op naam te brengen. Op 2 grote palen in het water zitten visarenden.
tureluur3tureluur  De zesde stop in bij het Voornse Meer, maar vanwege de vele recreanten besluiten we direct te vertrekken en naar Stellendam te rijden. Eerst bezoeken we hier de buitenhaven. Zittend in de zon op de dijk genieten we van de vele vogels: honderden scholeksters, wulpen, tureluurs, lepelaars. Een jagende bruine kiekendief.
oeverloper4oeverloper  De laatste stop is de nieuwe vogelkijkhut Tij. Deze hut bevindt zich bij de Scheelhoek, een vogelreservaat in het Haringvliet. Tij is een architectonisch hoogstandje: een houten ei waar je via een vlonderpad en tunneltje naar toe loopt. Onderweg naar de hut horen we de Cetti’s zanger eerst aarzelend en later luid zingen. Vanuit de hut kijken we uit over water met slikrandjes, eilanden en in de verte het Haringvliet. Ook hier weer de nodige eenden, steltlopers (watersnip, oeverloper, witgat) en op het open water tientallen knobbelzwanen. Een mooie afsluiting van de excursie.

------------------------------------------------------------

 Vogelvallei Maasvlakte 2019vogelvallei

Auteur: Titia van Heusden

Foto’s:  Marie-Jose Verbeeten, Allard Metselaar, Jan Wolfs en Vogelbescherming